Dr Monika Sharma

Communication Professor & Dean Academics Faculty
Education
  • PhD- Pt. Ravi Shankar Shukla University, Raipur
  • M. Phil (English) -Pt. Ravi Shankar Shukla University, Raipur
  • M. A. (English) - Kalyan P. G. College, Bhilainagar
  • B. Ed. -Pt. Ravi Shankar Shukla University, Raipur
TAKE THE NEXT STEP